Thiên Thiên Tàm Tư

Địa ngục trần gian

Có là gì đâu khi tâm đã lạnh.....yêu nhiều đến thế...đến lúc dứt tình lại sợ hãi không thôi

Contact Me