Long A

... đang tìm bọn phản động, phản bội Tổ Quốc, phản bội nhân dân.